Elevhälsa

Häggviks Gymnasium arbetar för en välfungerande och effektiv elevorganisation. Elevhälsan utgör en viktig stödfunktion vars syfte är att underlätta lärandet och stödja elevernas utveckling till trygga och kunskapsinhämtande barn, ungdomar och vuxna.

Ladda ner broschyren "Elevhälsan på Svedenskolan Bergshamra & Mälarhöjden och Häggviks Gymnasium lå 16/17". 

Så här arbetar elevhälsan

I elevhälsan ingår elevhälsoteam, skolhälsovård, studie- och yrkesvägledning samt pedagogisk handledning. Dessa arbetar aktivt för att förebygga och åtgärda miljömässiga och studiemässiga hinder, för en ökad livskvalitet och delaktighet i skolan och i samhället.

Elevhälsans stödjande funktion innebär bland annat att ge konsultation och handledning till personal i elev- och föräldrafrågor och vara en resurs för arbetslagens elevvårdande insatser.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av skolledning, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, pedagogisk handledare samt studie- och yrkesvägledare. Utifrån denna samlade kompetens arbetar teamet för att hitta bästa möjliga lösningar för att eleverna ska få det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till. Elevhälsoteamet träffas varje vecka.

Om man är utsatt för mobbning eller misstänkt mobbning ska man i första hand vända sig till lärare, annan vuxen på skolan, skolledning eller någon av personerna i trygghetsgruppen eller/och elevhälsoteamet. Trygghetsgruppen kopplas alltid in vid misstanke om mobbning.

 

Elevhälsoteamet består av:

Johan Thorsell, rektor

Birgitta Krantz, bitr rektor

Anki Wallerå, bitr rektor

Daniel Nyberg, bitr rektor

Siv Lönnström, pedagogisk handledare

Tomas Liljeholm, studie- och yrkesvägledare

Caroline Verständig, PTP-psykolog

Weronica Lombardi, skolsköterska

 

 

Skolhälsovård

Skolhälsovården har elevens behov som utgångspunkt och arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Skolhälsovården erbjuds och organiseras i enlighet med skollagens 14:e kapitel om Skolhälsovård. Eleven kan vända sig till skolhälsovården med funderingar om hälsa, skolmiljö eller hemsituation. Skolhälsovården har tystnadsplikt.

Skolsköterskan har regelbunden telefon- och mottagningstid. Till henne kan du vända dig för råd i alla frågor som rör barnets eller ungdomens hälsa.

Skolläkaren har tidsbeställd mottagning. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Skolsköterska Weronica Lombardi, onsdag - torsdag 8.30 - 16.00,                           fredag 8.30 - 13.00. Telefon: 08-517 07 110

Skolpsykolog och skolkurator

Psykologen vid Häggviks Gymnasium har neuropsykologisk kompetens och deltar aktivt i arbetet kring eleverna. Det skolpsykologiska arbetet omfattar konsultation, handledning, samarbetsinriktade insatser, elevsamtal och i vissa fall utredning av elev. Psykologen deltar också i studiebesök/elevbesök på de avlämnande skolorna samt medverkar i bedömning och utvärdering av elevers behov i samband med ansökan om skolgång.

Kuratorn arbetar för att stödja eleverna i deras vardag, till exempel genom stödsamtal både enskilt och i grupp. Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv med eleven i fokus.

Psykologen och kuratorn är med i skolans elevhälsoteam. Kuratorn är också sammankallande i Trygghetsgruppen.

 

 

Studie- och yrkesvägsledare

Studie- och yrkesvägledarna på Häggviks Gymnasium arbetar främst med övergången från gymnasiesärskola till nästa steg i livet. De arbetar också tillsammans med lärare kring elevernas APU/APL på de nationella programmen.

Tomas Liljeholm, arbetar tisdag-torsdag

Karin Rotsman, arbetar måndag-onsdag (torsdag-fredag på Svedenskolan Bergshamra) 

Bra länkar: 

Arbetsförmedlingen: www.arbetsformedlingen.se | Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se | Folkhögskola: www.folkhogskola.nu | Om LSS: http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Lagen-om-stod-och-se...